Zmeny v obchodnom registri

Ak potrebujete vykonať akúkoľvek zmenu v obchodnom registri, týkajúcu sa Vašich osobných údajov alebo údajov o spoločnosti, kontaktujte nás. O všetko sa postaráme, poradíme Vám a všetko za Vás vybavíme.

Zmena sídla spoločnosti

Zmenili ste sídlo spoločnosti? Alebo potrebujete takúto zmenu sídla alebo adresy podnikania urobiť? Zabezpečíme všetky úkony potrebné na zmenu sídla Vašej spoločnosti zo starej adresy na novú adresu vrátane zápisu tejto zmeny do obchodného registra.

Sídlo právnickej osoby je podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri. Právnická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra.

Rozšírenie predmetu podnikania

Živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 tohto zákona je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Aké poznáme živnosti?

Zákon o živnostenskom podnikaní v § 19 rozdeľuje živnosti na:

 1. Remeselné - ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
 2. Viazané - ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak
 3. Voľné - ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti ustanovená odborná spôsobilosť

Získanie oprávnenia podľa vybraných osobitných predpisov

Plánujete podnikať na základe iného ako živnostenského oprávnenia? Ste na správnej adrese. Zabezpečíme pre Vás alebo Vašu spoločnosť vydanie toho správneho oprávnenia alebo licencie pre Vaše podnikanie. (Advokát, audítor, autorizovaný geodet a kartograf, banské oprávnenie, daňový poradca, mediátor, oprávnenie na podnikanie v energetike, geologická činnosť, patentový zástupca, povolenie na vykonávanie leteckých prác, podnikanie v tepelnej energetike, reštaurátor, správca, znalec, tlmočník prekladateľ)

Zmena obchodného mena

Obchodným menom sa podľa § 8 Obchodného zákonníka rozumie názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy. Na zmenu obchodného mena spoločnosti je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka / valného zhromaždenia o zmene spoločenskej zmluvy (zakladateľskej listiny). Z rozhodnutia musí vyplývať zmena obchodného mena spoločnosti.

Menovanie / odvolanie konateľa (prokuristu)

Aký je vlastne rozdiel medzi konateľom a prokuristom?

Štatutárny orgán spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti. Ak je konateľov viac, každý z nich môže v mene spoločnosťi konať samostatne. Spoločenská zmluva však môže spôsob konania upraviť inač. 

Prokurista je na základe splnomocnenia oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, okrem oprávnenia scudzovať nehnuteľnosť a zaťažovať ich (ibaže je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené).

Pre zmenu konateľov je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka prípadne valného zhromaždenia o vymenovaní/odvolaní konateľov spoločnosti. K tomu je potrebný súhlas nového konateľa s vymenovaním do funkcie konateľa spoločnosti ako aj podpisový vzor konateľa, ktorý sa zakladá do zbierky listín.

Zmena údajov o spoločníkoch, konateľoch

Zmenili ste adresu trvalého pobytu? Nadobudli ste nový titul? Dali ste si zmeniť meno, alebo máte po svadbe nové priezvisko? Všetky tieto zmeny osobných údajov o spoločníkovi alebo konateľovi by ste mali zapísať do obchodného registra.

Pri zmene osobných údajov spoločníka prípadne konateľa spoločnosti je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka/ valného zhromaždenia o zmene týchto údajov. Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu Úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú.

Prevod obchodného podielu, zmena spoločníkov

Chcete predať svoju spoločnosť? Prípadne chcete do spoločnosti nového spoločníka a nechcete zvyšovať základné imanie? Riešením je prevod obchodného podielu, prípadne prevod len časti obchodného podielu. Ako vlastne previesť obchodný podiel na tretiu osobu?

Ak ste v spoločnosti jediný spoločník, viete previesť celý obchodný podiel prípadne len jeho časť zmluvou o prevode obchodného podielu. Ak je Vás v spoločnosti spoločníkov viac, je v prvom rade nutné zistiť, či na prevod obchodného podielu je alebo nie je nutný súhlas valného zhromaždenia. 

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine), prípadne k stanovám ak boli prijaté.

Ak sa zmluvou o prevode obchodného podielu prevádza tzv. väčšinový obchodný podiel, účinky tejto zmluvy nastávajú až zápisom do obchodného registra. 

Zvýšenie / zníženie základného imania

Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené. Doterajší spoločníci majú prednostné právo prevziať záväzok na nové vklady v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom, a to v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Spoločenská zmluva môže samozrejme takéto prednostné právo upraviť inak.

Záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podpis je nutné notársky overiť.

Na zvýšenie základného imania je možné po rozhodnutí valného zhromaždenia použiť aj  nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené.

Zmena spoločenskej zmluvy

Najčastejšie zmeny spoločenskej zmluvy (okrem jednotlivých zmien, s ktorými je spojený zápis zmeny údajov o spoločnosti do obchodného registra):

 • Zmena práv a povinnosti spoločníkov
 • Dedenie obchodného podielu
 • Spôsob určenia vyrovnacieho podielu
 • Spôsob delenia zisku medzi spoločníkov
 • Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia
 • Spôsob zvolávania valného zhromaždenia
 • Povinnosti konateľov (zákaz konkurencie a pod.)
 • Spôsob zmeny spoločenskej zmluvy
 • Iné.

Konečný užívateľ výhod

Pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, sa v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“), s účinnosťou od 1. novembra2018 do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti, 
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Úspešné procesy

založené spoločnosti 500+
predané spoločnosti 450+
Vedenie účtovníctva 315
likvidácia spoločnosti 120+

Povedali o nás

Spoločnosť PROFESSIO, s.r.o. mi ako likvidátorovi radila ako postupovať s likvidáciou mojej s.r.o. Zabezpečovala pre mňa aj administratívne úkony spojené s likvidáciou a to s maximálnou profesionalitou. Plne som sa na jej služby spoľahol a s jej prácou a výkonom som veľmi spokojný. Zabezpečili, že moja spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra za rekordných 6 mesiacov.

Ing. Patrik Závojna ADIPSIA, s.r.o. v likvidácii

Zveril som Lukášovi Kocúnovi, pobočka kancelárie v Bratislave, delikátnu a ťažkú úlohu. Krok za krokom mi pomáhal s veľkou profesionalitou, vždy ústretovo a zdvorilo. Našiel všetky právne kroky aby čo najrýchlejšie úlohu dokončil. Rozhodne ho ako odborníka odporúčam.

Bruno Vaccari Danubiana Investments, s.r.o.

Vysoko profesionálny prístup a komunikácia s klientom. Oceňujem takmer rodinný prístup k vyriešeniu mojej požiadavky. Doporučujem a v budúcnosti v prípade potreby opäť vyžijem služby spoločnosti PROFESSIO, ďakujem s pozdravom

Mgr. Riško

Ďakujem za rýchle a profesionálne vybavenie potrebných dokumentov pre zmenu obchodného mena a vlastníctva našej firmy. Tak isto chcem poďakovať za dobré rady pre ďalšie úkony, ktoré sa chystáme uskutočniť pre optimalizovanie našej firemnej štruktúry.

Mgr. Vladimír Vyskoč Visible Promotion, s.r.o.

I've been working with Mr. Lukas and the Professio staff since 2018 and they exceeded my expectations. With professional advice and excepional attention they gave me the confidence and trust I needed for me and my company to succeed.

Tiago Rodrigues

Vo firme Professio som sa stretol s nezvyčajnou ochotou, flexibilitou, pracovnou disciplínou a schopnosťou maximálne vyhovieť potrebám klienta.

Jozef Galbavý POLAG s.r.o.

Bol som veľmi spokojný. Profesionálny prístup, rýchlosť a priebežné informovanie máte naozaj zmenežované na úrovni. Ďakujem

Adnan Mecan

Ďakujem za profi prístup. Som rád, že som si vedel za rozumnú cenu bez veľkého úsilia kúpiť spoločnosť. Myslím si, že tento nadštandard by potešil skoro každého.

Ing. Marek Reguli

K Vami poskytnutým službám pri likvidácii našej s.r.o. príjmite moju vďaku za vysokú profesionalitu, som maximálne spokojná jednak Vašim postojom ku klientovi a následne celým systémom vybavovania. Veľmi rada Vás doporučím komukoľvek, kto bude takúto službu potrebovať. Ďakujem

Etela Ochabová

Ďakujeme za Váš profesionálny prístup pri zlúčení dvoch spoločností. Boli sme naozaj veľmi príjemne prekvapení Vašou ochotou a vysokou odbornou úrovňou poskytnutých služieb.

Ing. Rudolf Nikerle

So službami spoločnosti PROFESSIO, s.r.o. sme boli viac než spokojný, po priateľskom telefonáte nasledovalo príjemné osobné privítanie v príjemnom prostredí kancelárie firmy, počas spolupráce profesionálny prístup, ako aj pri vybavovaní zadanej veci, tak pri doplňujúcich otázkach, ktoré s pôvodnou problematikou nesúviseli, sme sa dočkali promptných vyčerpávajúcich odpovedí. Od úvodného telefonátu až po uzavretie veci to bolo veľmi ústretové, profesionálne, stopercentné. Ďakujem.

Ing. Peter Nemoga