Zmena sídla spoločnosti

Zmenili ste sídlo spoločnosti? Alebo potrebujete takúto zmenu sídla alebo adresy podnikania urobiť? Zabezpečíme všetky úkony potrebné na zmenu sídla Vašej spoločnosti zo starej adresy na novú adresu vrátane zápisu tejto zmeny do obchodného registra.

Sídlo právnickej osoby je podľa § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri. Právnická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra.

 


Čo je potrebné na zmenu sídla spoločnosti a zápis tejto zmeny do obchodného registra? 

V prvom rade je nutné rozhodnutie jediného spoločníka, prípadne valného zhromaždenia spoločnosti o zmene spločenskej zmluvy. Z tohto rozhodnutia musí vyplývať zmena sídla spoločnosti.

Spolu s návrhom na zápis zmeny údajov o spoločnosti do obchodného registra je potrebné priložiť jeden z nasledujúcich dokumentov: 

 • list vlastníctva preukazujúci vlastnícke alebo užívacie právo právnickej osoby k danej nehnuteľnosti
 • nájomnú zmluvu z ktorej vyplýva, že právnická osoba môže nehnuteľnosť zapísať ako sídlo spoločnosti do obchodného registra
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s jej zápisom ako sídla do obchodného registra

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú.  

 


Nechajte túto zmenu na odborníkov, a vrámci poskytnutia tejto služby za vás pripravíme a poskytneme Vám nasledovné služby:

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Vypracovanie rozhodnutia jediného spoločníka resp. zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, z ktorého vyplýva zmena sídla spoločnosti
 3. Pripravenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra (prípadne poradenstvo ohľadom nájomnej zmluvy)
 4. Vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 5. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri
 6. Prevzatie nového výpisu z obchodného registra preukazujúceho zmenu sídla spoločnosti a jeho zaslanie na Vami určenú adresu
 7. Ohlásenie zmeny sídla na MÚ, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad)
 8. Ohlásenie zmeny sídla na daňovom úrade


O jednotlivých krokoch celého procesu zápisu zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie:

 1. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 2. Podanie návrhu na obchodný register
 3. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 4. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 5. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 6. Správa o vybavení podania
 7. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.