Zvýšenie základného imania, zníženie základného imania

Potrebujete zvýšiť základné imanie spoločnosti? Alebo plánujete znížiť základné imanie? Nechajte tento proces na odborníkov. 

Zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné, len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené. Doterajší spoločníci majú prednostné právo prevziať záväzok na nové vklady v pomere zodpovedajúcom ich doterajším vkladom, a to v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Spoločenská zmluva môže samozrejme takéto prednostné právo upraviť inak.

Záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom záujemca, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Podpis je nutné notársky overiť.


Na zvýšenie základného imania je možné po rozhodnutí valného zhromaždenia použiť aj  nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené.

Ak plánujete zníženie základného imania, o jeho znížení rozhoduje valné zhromaždenie. Dôležité je, že hodnota základného imania spoločnosti sa nesmie znížiť pod sumu stanovenú v § 108 Obchodného zákonníka (€ 5 000,--) a výška vkladu každého spoločníka sa nesmie znížiť pod sumu ustanovenú v § 109 ods. 1 Obchodného zákonníka (€ 750,--).

Zníženie základného imania a jeho výšku sú konatelia spoločnosti povinní zverejniť do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzvú veritelia spoločnosti, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní po poslednom oznámení.


Využite služby našej spoločnosti. Zabezpečíme pre Vás prípravu všetkých potrebných dokumentov potrebných na zápis zmeny týkajúci sa zvýšenia resp. zníženia základného imania. Pripravíme za Vás a poskytneme Vám nasledovné služby:

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sa odsúhlasí zvýšenie prípadne zníženie základného imania
 3. Príprava zvyšnej dokumentácie na zvýšenie/zníženie základného imania (prevzatie záväzku na nový vklad, vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania, vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia vkladov do základného imania, atď.)
 4. Vybavenie súhlasu správcu dane (ak je potreba)
 5. Vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 6. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri
 7. Prevzatie nového výpisu z obchodného registra preukazujúceho zvýšenie (zníženie) základného imania a jeho zaslanie na Vami určenú adresu
 8. Zabezpečenie zverejnenia zníženia základného imania v Obchodnom vestníku
 9. Poradenstvo ohľadom ďalších právnych úkonov spojených so zvýšením resp. znížením základného imania

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. To vypracujeme za Vás.


O jednotlivých krokoch celého procesu zápisu zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie:

 1. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 2. Podanie návrhu na obchodný register
 3. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 4. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 5. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 6. Správa o vybavení podania
 7. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.