Získanie oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov

Plánujete podnikať na základe iného ako živnostenského oprávnenia? Ste na správnej adrese. Zabezpečíme pre Vás alebo Vašu spoločnosť vydanie toho správneho oprávnenia alebo licencie pre Vaše podnikanie.

O akých oprávneniach je vlastne reč?

 • Advokát
 • Audítor
 • Autorizovaný geodet a kartograf
 • Banské oprávnenie
 • Daňový poradca
 • Mediátor
 • Oprávnenie na podnikanie v energetike
 • Oprávnenie pre geologickú činnosť
 • Patentový zástupca
 • Povolenie na vykonávanie leteckých prác
 • Povolenie na podnikanie v tepelnej energetike
 • Reštaurátor
 • Správca
 • Znalec, tlmočník a prekladateľ


Vrámci poskytnutia služby získania oprávnenia na podnikanie podľa vybraných osobitných predpisov za vás pripravíme a poskytneme Vám nasledovné služby:

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Príprava dokumentácie potrebnej na vybavenie povolenia resp. licencie
 3. Zabezpečenie procesu vybavenia povolenia resp. licencie na príslušnom úrade
 4. Vypracovanie rozhodnutia jediného spoločníka resp. zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, z ktorého vyplýva rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti na základe získaného oprávnenia (povolenia, licencie)
 5. Vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 6. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri
 7. Prevzatie nového výpisu z obchodného registra preukazujúceho zmenu sídla spoločnosti a jeho zaslanie na Vami určenú adresu
 8. Ohlásenie zmeny sídla na daňovom úrade
   

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. To vypracujeme za Vás.O jednotlivých krokoch celého procesu od žiadosti o vydanie povolenia (oprávnenia, licencie), až po zápis zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie:

 1. Príprava a kompletizácia podania na príslušný úrad, ktorý požiadame o povolenie (oprávnenie, licenciu)
 2. Zaslanie podania
 3. Zaplatenie prípadného správneho poplatku
 4. Ukončenie procesu získania oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov
 5. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 6. Podanie návrhu na obchodný register
 7. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 8. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 9. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 10. Správa o vybavení podania
 11. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.