Vstup spoločnosti do likvidácie

Likvidácia spoločnosti je zložitý proces. Jej prvým krokom je vstup spoločnosti do likvidácie. Ak neplánujete v budúcnosti pokračovať vo svojom podnikaní, je likvidácia spoločnosti jednou z možností ako spoločnosť zrušiť. Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladov, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.


Využite naše služby pri likvidácii Vašej spoločnosti. Zabezpečíme pre Vás prípravu všetkých potrebných dokumentov potrebných na vstup spoločnosti do likvidácie. Pripravíme za Vás a poskytneme Vám nasledovné služby: 

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Vypracovanie rozhodnutie jediného spoločníka prípadne zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sa odsúhlasí zrušenie spoločnosti likvidáciou a vymenuje sa likvidátor spoločnosti
 3. Príprava zvyšnej dokumentácie týkajúcej sa vstupu spoločnosti do likvidácie
 4. Vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 5. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri
 6. Prevzatie nového výpisu z obchodného registra preukazujúceho vstup spoločnosti do likvidácie a jeho zaslanie na Vami určenú adresu
 7. Zabezpečenie zverejnenia vstupu spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku
 8. Poradenstvo ohľadom ďalších právnych úkonov spojených s likvidáciou spoločnosti.

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. To vypracujeme za Vás.


O jednotlivých krokoch celého procesu zápisu zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie:

 1. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 2. Podanie návrhu na obchodný register
 3. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 4. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 5. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 6. Správa o vybavení podania
 7. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.