Rozšírenie (zrušenie) predmetu podnikania

Potrebujete rozšíriť predmet podnikania vo Vašej spoločnosti? Prípadne chcete niektoré živnosti zrušiť? Nezaťažujte sa behaním po úradoch a nechajte celý proces vybavovania živnosti vrátane zápisu predmetu podnikania do obchodného registra na nás. Zabezpečíme pre Vašu spoločnosť rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania Vašej spoločnosti pridaním nových živností alebo výmazom tých živností, ktoré už k svojmu podnikaniu nepotrebujete.


Čo je to živnosť? 

Živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 tohto zákona je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Aké poznáme živnosti? 

Zákon o živnostenskom podnikaní v § 19 rozdeľuje živnosti na:

 1. Remeselné - ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
 2. Viazané - ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak
 3. Voľné - ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti ustanovená odborná spôsobilosť


Vrámci poskytnutia služby rozšírenia (zúženia) predmetu podnikania za vás pripravíme a poskytneme Vám nasledovné služby:

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Vypracovanie rozhodnutia jediného spoločníka resp. zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, z ktorého vyplýva rozšírenie (zúženie) predmetu podnikania spoločnosti
 3. Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti na príslušnom Mestském úrade odbor živnostenského podnikania
 4. Zaplatenie prípadného správneho poplatku
 5. Vyzdvihnutie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 6. V prípade zúženia predmetu podnikania vypracovanie Oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti prípadne vypracovanie oznámenia o ukončení podnikania
 7. Vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 8. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri
 9. Prevzatie nového výpisu z obchodného registra preukazujúceho zmenu sídla spoločnosti a jeho zaslanie na Vami určenú adresu
 10. Ohlásenie zmeny sídla na daňovom úrade

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. To vypracujeme za Vás.O jednotlivých krokoch celého procesu zápisu zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie: 

 1. Príprava a kompletizácia podania na MÚ, odbor živnostenského podnikania
 2. Ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti
 3. Zaplatenie prípadného správneho poplatku
 4. Ukončenie procesu ohlásenia živnosti a vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 5. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 6. Podanie návrhu na obchodný register
 7. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 8. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 9. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 10. Správa o vybavení podania
 11. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.