Menovanie a odvolanie konateľov (prokuristov)

Potrebujete vymenovať nového konateľa? Alebo chcete odvolať konateľa a neviete ako? Nechajte to na nás. Navrhneme Vám všetky potrebné právne kroky, a vypracujeme za Vás dokumenty potrebné k tomu, aby ste novovymenovaného konateľa prípadne odvolaného konateľa zapísali/vymazali z Obchodného registra.

Aký je vlastne rozdiel medzi konateľom a prokuristom? 

Štatutárny orgán spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti. Ak je konateľov viac, každý z nich môže v mene spoločnosťi konať samostatne. Spoločenská zmluva však môže spôsob konania upraviť inač. 

Prokurista je na základe splnomocnenia oprávnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, okrem oprávnenia scudzovať nehnuteľnosť a zaťažovať ich (ibaže je toto oprávnenie výslovne v udelení prokúry uvedené).


Čo je potrebné pre menovanie / odvolanie konateľov a prokuristov? 

Pre zmenu konateľov je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka prípadne valného zhromaždenia o vymenovaní/odvolaní konateľov spoločnosti. K tomu je potrebný súhlas nového konateľa s vymenovaním do funkcie konateľa spoločnosti ako aj podpisový vzor konateľa, ktorý sa zakladá do zbierky listín.

Na úspešný zapís nového konateľa do obchodného registra je potrebné doložiť listinu, ktorou sa preukazuje vznik funkcie konateľa (spomínané rozhodnutie valného zhromaždenia, prípadne rozhodnutie jediného spoločníka).

Pri výmaze konateľa z obchodného registra je potrebné doložiť rozhodnutie o jeho odvolaní (prípadne iná listina, ktorá preukazuje skončenie funkcie konateľa). Z listiny musí vyplývať deň skončenia funkcie konateľa.

Na zmenu spôsobu konania konateľov v mene spoločnosti je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka prípadne viacerých spoločníkov alebo valného zhromaždenia spoločnosti, z ktorého vyplýva zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti.


Nechajte zápis zmenu do obchodného registra týkajúci sa vymenovania prípadne odvolania konateľov (prokuristov) na odborníkov, a vrámci poskytnutia tejto služby za vás pripravíme a poskytneme Vám nasledovné služby:

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Vypracovanie rozhodnutia jediného spoločníka resp. zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, z ktorého vyplýva menovanie (odvolanie) konateľa, prípadne zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu spoločnosti
 3. Vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 4. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri
 5. Prevzatie nového výpisu z obchodného registra preukazujúceho menovanie nového konateľa (výmaz konateľa, príp. zmenu spôsobu konania konateľov) a jeho zaslanie na Vami určenú adresu
 6. Ohlásenie zmeny v osobe konateľa (spôsobe konania) na MÚ, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad)
 7. Ohlásenie zmeny v osobe konateľa (spôsobe konania) na daňovom úrade

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. To vypracujeme za Vás.

 


O jednotlivých krokoch celého procesu zápisu zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie:

 1. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 2. Podanie návrhu na obchodný register
 3. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 4. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 5. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 6. Správa o vybavení podania
 7. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.