Vedenie účtovníctva

Vrámci služby vedenia účtovníctva poskytujeme služby jednoduchého a podvojného účtovníctva, účtovné poradenstvo a vypracovanie daňového priznania. V oblasti miezd poskytujeme komplexné služby ohľadom zamestnancov, mzdovú evidenciu, výpočet miezd, spracovanie mzdových výkazov atď.

 • Jednoduché účtovníctvo
 • Podvojné účtovníctvo
 • Správa miezd
 • Daňové priznanie

 • Jednoduché účtovníctvo
  - evidencia príjmov, výdavkov
  - vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
  - vedenie peňažného denníka
  - evidencia zásob
  - evidencia knihy záväzkov a pohľadávok
  - evidencia bankových dokladov
  - evidencia pokladničných dokladov
  - evidencia krátkodobého majetku a dlhodobého majetku
  - spracovanie mzdovej agendy
  - vypracovanie dane z príjmu
  - vypracovanie dane z pridanej hodnoty
  - vypracovanie dane z motorových vozidiel
  - účtovné a podnikateľské poradenstvo

 • Podvojné účtovníctvo
  - vedenie hlavnej knihy
  - vedenie knihy pokladnice
  - vedenie knihy prijatých a vystavených faktúr
  - vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
  - evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku
  - spracovanie mzdovej agendy
  - vypracovanie dane z príjmu
  - vypracovanie dane z pridanej hodnoty
  - vypracovanie dane z motorových vozidiel
  - účtovné a podnikateľské poradenstvo

 • Správa miezd
  - výpočet mzdy
  - výplatné pásky
  - rekapitulácia miezd
  - prevodný príkaz na úhradu miezd
  - evidencia dovoleniek
  - potvrdenie o príjme
  - prihlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  - odhlásenie zamestnancov zo sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
  - vypracovanie výkazov do poisťovní a prehľadov na daňový úrad
  - vypracovanie zápočtu rokov a evidenčného listu
  - poradenstvo

 • Daňové priznanie
  - daň z príjmu fyzickej osoby
  - daň z príjmu právnickej osoby
  - daň z pridanej hodnoty
  - súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
  - prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
  - daň z motorových vozidiel
  - hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov fyzických osôb