Vybrané zmeny v zákone o DPH

Zákon ruší aj povinnosť podávať kontrolný výkaz a daňové priznanie k DPH v rovnaký deň

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty prijatá parlamentom v júli zavádza viacero zmien s odlišným dátumom účinnosti. Je medzi nimi aj vrátenie časti nadmerného nadmerného odpočtu, zmena viaverých lehôt, či osobitná úprava pre cestovné kancelárie a agentúry. V článku sa zameriame na najvýznamnejšie z nich.

Zmeny účinné od 1. 10. 2014

 • Zníženie limitu pre podávanie súhrnného výkazu štvrťročne na 50 000 €

- platiteľ môže podať namiesto mesačného súhrnného výkazu štvrťročný súhrnný výkaz za podmienky:

→ ak dodá tovar do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 45 zákona o DPH a hodnota dodaného tovaru nepresiahne v kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 € (pôvodne bola stanovená hodnota 100 000 €),

→  hodnota sa posudzuje v každom kalendárnom štvrťroku zvlášť.

 • Dobrovoľná registrácia zdaniteľných osôb pre uplatnenie osobitnej úpravy Mini One Stop Shop  (MOSS)

V súvislosti s rozšírením možnosti uplatňovania úpravy jednotného kontaktného miesta, tzv.  „Mini One Stop Shop“(ďalej aj MOSS), sa môžu zdaniteľné osoby registrovať pre uplatnenie osobitnej úpravy MOSS od 1. 10. 2014, pričom registrácia nadobudne účinnosť 1. 1. 2015.

Pozn.: Podrobnejšie informácie o „Mini One Stop Shop“(ďalej aj MOSS) nájdete v článku.

Zmeny účinné od 1. 1. 2015

 • Zmena termínu registrácie zdaniteľnej osoby za platiteľa DPH najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti pre registráciu na daň,

→  ak má platiteľ dane povinnosť zložiť zábezpeku na daň, zostáva zachovaná lehota 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

 • Zmena lehoty na podávanie súhrnného výkazu pre daňových zástupcov pri dovoze tovaru

→  súhrnný výkaz podávajú do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

 • Zmena lehoty na podávanie kontrolného výkazu

→  ruší sa povinnosť podávať kontrolný výkaz (KV) v rovnaký deň, ako je deň podania daňového priznania k DPH,

→  povinnosť podať KV je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

 • Sadzba dane z pridanej hodnoty

→  ustanovuje sa výška základnej sadzby dane na 20 % (nie je už naviazaná na schodok verejnej správy SR menej ako 3 %).

 • Osobitná úprava pre cestovné kancelárie a agentúry

→  dopĺňa sa, že služba dodaná cestovnou kanceláriou zákazníkovi je predmetom dane v tom členskom štáte, v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala.

 • Ruší sa fixná výška pokuty za vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote

→  suma pokuty vo výške do 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu nebude od 1. 1. 2015 fixná (doteraz bola vo fixnej výške 1,3 %), ale správca dane bude môcť uložiť pokutu do tohto limitu na základe vlastného zohľadnenia miery porušenia zákona.

 • Zmena určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby (občanov)

→ miestom dodania bude miesto, kde má príjemca služby (zákazník) sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

 • Rozširuje sa možnosť využívania úpravy Mini One Stop Shop (jednotného kontaktného miesta)

→  poskytovatelia telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby (občanov) môžu využiť tzv. jednotné kontaktné miesto - Mini One Stop Shop (MOSS),

→  uvedená možnosť sa týka poskytovateľov uvedených služieb usadených v Európskej únii, ale aj poskytovateľov neusadených v Európskej únii

 • Jednotné kontaktné miesto, tzv. Mini One Stop Shop

- predstavuje dobrovoľný systém pre poskytovateľov uvedených služieb nezdaniteľným osobám, na základe ktorého sa nemusia registrovať pre DPH v každom členskom štáte, kde dodávajú tieto služby nezdaniteľným osobám. Ak poskytovatelia týchto služieb využijú tento systém, prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez elektronický portál v členskom štáte, v ktorom sa identifikujú pre využívanie tohto systému, priznajú a uhradia daň.

Poskytovatelia, ktorí sa nerozhodnú pre využívania tejto úpravy, sa musia registrovať pre DPH v každom štáte, kde dodávajú tieto služby nezdaniteľným osobám.

 

POZOR! Prostredníctvom novely zákona o DPH sa novelizoval aj zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Jednou z podstatných zmien je povinnosť uvádzať na trh len také elektronické registračné pokladnice, ktoré budú umožňovať on-line pripojenie  s informačnými systémami finančnej správy. Táto zmena bude platiť od 1. januára 2015.

Zdroj: Podnikam.SK, SCSpäť na Zaujímavosti