Platenie daňových licencií ovplyvňuje aj zdaňovacie obdobie

Daňové licencie v priebehu roka 2014 

Ak vznikne povinnosť podať daňové priznanie v priebehu roku 2014, vzniká povinnosť platiť daňovú licenciu iba daňovníkovi, ktorý zmení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, aj keď reálne platba pomernej časti daňovej licencie za toto kratšie zdaňovacie obdobie prebehne až po skončení hospodárskeho roka.

Príklad č. 1:

Daňovník, ktorý vznikol 15.8.2011, zmenil zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok 1.8.2014. Ak za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 31.7.2014 dosiahne daňovú stratu alebo daňovú povinnosť nižšiu, ako je minimálna výška daňová licencia, má povinnosť uhradiť pomernú časť daňovej licencie (7/12) v závislosti od výšky obratu a v závislosti od toho, či je alebo nie je platiteľom DPH.

Pomerná časť daňovej licencie bude splatná až v lehote na podanie daňového priznania za hospodársky rok (od 1.8.2014 do 31.7.2015 v lehote do 31.10.2015, ak daňovník nebude mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). 

Príklad č. 2:

Spoločnosť s ručením obmedzeným so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa k 1.8.2014 zlúčila s inou spoločnosťou so zdaňovacím obdobím kalendárny rok (obe spoločnosti sú platiteľmi DPH).

Za zdaňovacie obdobie od 1.1.2014 do 31.7.2014 má zrušený daňovník povinnosť podať daňové priznanie v lehote podľa § 49 ods. 2 alebo 3 zákona o dani z príjmov, ale daňovú licenciu za toto zdaňovacie obdobie neplatí. Daňovú licenciu bude platiť právny nástupca v závislosti od vykázanej výšky obratu ku koncu svojho zdaňovacieho obdobia - teda k 31.12.2014.

Splatnosť daňovej licencie

Daňová licencia je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov, predlžuje sa aj splatnosť daňovej licencie. Prvýkrát sa daňová licencia bude platiť za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1.januára 2014. 

Pomerná časť daňovej licencie

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa daňová licencia vypočíta pomernou časťou podľa počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia. 

Príklad č. 3:

Dve obchodné spoločnosti so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa zlúčia k 1.3.2015. Povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie od 1.1.2015 do 28.2.2015 vzniká v lehote do 31.5.2015.

Za predpokladu, že zrušená spoločnosť vykáže ku koncu zdaňovacieho obdobia (k 28.2.2015) daňovú stratu, obrat vo výške 285 600 € a nebude platiteľom DPH, vznikne jej povinnosť platiť  daňovú licenciu vo výške 2/12 zo sumy 480 €, teda 80 € (480/12*2).

Základné informácie o platbe daňových licencií

Podľa § 46b zákona o dani z príjmov daňovú licenciu ako minimálnu výšku dane príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázal 

  • daňovú stratu 
  • alebo jeho daňová povinnosť je nižšia ako stanovená výška daňovej licencie. 

Výška platby daňovej licencie

  • Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a dosiahne ročný obrat neprevyšujúci 500 000 €, platí daňovú licenciu vo výške 480 €. 
  • Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom dane z pridanej hodnoty a dosiahne ročný obrat neprevyšujúci 500 000 €, platí daňovú licenciu vo výške 980 €. 
  • Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia dosiahne ročný obrat prevyšujúci 500 000 € bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, platí daňovú licenciu vo výške 2 880 €. 

Poznámka: Ročným obratom u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva je súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie. U daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je to súhrn príjmov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie.

Daňovú licenciu neplatí: 

1. novovzniknutý daňovník, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie. Ak právnická osoba vznikla v priebehu roku 2014, za zdaňovacie obdobie roku 2014 daňovú licenciu neplatí. Ak vznikne v r. 2015, rovnako za toto zdaňovacie obdobie daňovú licenciu neplatí; 

2. organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie uvedené v § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitných predpisov, na základe ktorých vznikli (napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a VÚC atď.); 

3. verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska a Fond Národného majetku; 

4. daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ak disponuje rozhodnutím obvodného úradu o ich zriadení podľa § 55 zákona č.5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti; 

5. daňovník v období likvidácie a konkurzu; daňovník u ktorého po skončení konkurzu začne likvidácia alebo pokračuje v likvidácii a daňovník, u ktorého dôjde k zrušeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 

6. ak v priebehu roku 2014 daňovník vstúpi do likvidácie alebo konkurzu, za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim vstupu do likvidácie alebo konkurzu neplatí daňovú licenciu podľa § 52za ods. 8 zákona o dani z príjmov. Uvedené platí len v prípade vstupu daňovníka do likvidácie alebo konkurzu v kalendárnom roku 2014. Podľa § 46b ods.7 zákona o dani z príjmov počas celého obdobia likvidácie a konkurzu daňovník neplatí daňovú licenciu. 

Polovičná výška daňovej licencie: 

U daňovníka - právnickej osoby, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného počtu zamestnancov vo fyzických osobách (Vyhláška Štatistického úradu SR č.358/2011 Z. z. a štvrťročný Výkaz o práci) sa výška daňovej licencie znižuje na polovicu. 

Zápočet daňovej licencie

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní bude možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Nárok na zápočet daňovej llicencie daňovníkovi zaniká, ak mu nevznikne možnosť odpočítať daňovú licenciu a tiež ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu do konkurzu alebo ku dňu vstupu do likvidácie.

Daňové licencie a podiel zaplatenej dane 

Daňovník, ktorý je povinný platiť daňovú licenciu, má právo poukázať podiel zaplatenej dane podľa podmienok uvedených v § 50 zákona o dani z príjmov a to z celej výšky zaplatenej daňovej licencie. 

Autor: Finančné riaditeľstvo SR, Odbor podpory a služieb pre verejnosť, september 2014

Zdroj: Podnikam.SK
Späť na Zaujímavosti