Zmena údajov o spoločníkoch a konateľoch

Zmenili ste adresu trvalého pobytu? Nadobudli ste nový titul? Dali ste si zmeniť meno, alebo máte po svadbe nové priezvisko? Všetky tieto zmeny osobných údajov o spoločníkovi alebo konateľovi by ste mali zapísať do obchodného registra.

Pri zmene osobných údajov spoločníka prípadne konateľa spoločnosti je potrebné rozhodnutie jediného spoločníka/ valného zhromaždenia o zmene týchto údajov. Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu Úplné znenie spoločenskej zmluvy, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú.

Medzi osobné údaje zaraďujeme:

a)      meno priezvisko konateľa/spoločníka/prokuristu

b)      adresa trvalého bydliska konateľa/spoločníka/prokuristuZabezpečíme Vám zápis zmeny osobných údajov spoločníka prípadne konateľa/prokuristu Vašej spoločnosti do obchodného registra. Pripravíme za Vás a poskytneme Vám nasledovné služby:

 1. Odborná konzultácia právnika
 2. Vypracovanie rozhodnutia jediného spoločníka resp. zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti, z ktorého vyplýva zmena údajov o spoločníkoch (konateľoch, prokuristoch)
 3. Vypracovanie návrhnu na zápis zmeny údajov o spoločnosti do Obchodného registra
 4. Zabezpečenie celého procesu zápisu zmeny v obchodnom registri
 5. Prevzatie nového výpisu z obchodného registra preukazujúceho menovanie nového konateľa (výmaz konateľa, príp. zmenu spôsobu konania konateľov) a jeho zaslanie na Vami určenú adresu
 6. Ohlásenie zmeny osobných údajov spoločníka (konateľa, prokuristu) na MÚ, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad)
 7. Ohlásenie zmeny osobných údajov spoločníka (konateľa, prokuristu) na daňovom úrade

Po každej zmene obsahu spoločenskej zmluvy sú konatelia povinní vyhotoviť bez zbytočného odkladu tzv. úplné znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedajú. To vypracujeme za Vás.
 


O jednotlivých krokoch celého procesu zápisu zmeny údajov o spoločnosti v obchodnom registri budete podrobne informovaný prostredníctvom e-mailových správ, v rámci ktorých budete mať nasledovné informácie:

 1. Príprava a kompletizácia podania na obchodný register
 2. Podanie návrhu na obchodný register
 3. Správa o prijatí podania a pridelení identifikačného čísla
 4. Správa o vygenerovaní platobných podmienok a zaplatenie súdneho poplatku
 5. Správa o pridelení sudcu / vyššieho súdneho úradníka
 6. Správa o vybavení podania
 7. Zaslanie elektronického výpisu z OR (podpísaného zaručeným elektronickým podpisom) preukazujúci vykonanie zápisu zmeny.

Originál výpis z Obchodného registra si viete vyzdvihnúť v jednej z našich kancelárii, prípadne Vám ho zašleme na Vami zadanú adresu.